آیا جم کلش اف کلنز را که خریده ایم، اگر استفاده نکنیم بر روی اکانت ما باقی می ماند؟ یعنی جم خریداری شده تاریخ انقضا دارد؟

خیر، جم خریداری شده تاریخ انقضا ندارد. تا هر زمانی که شما از آن استفاده نکنید، بر روی اکانت شما قرار دارد.

iranmojo online support