آیا الماس هی دی را که خریده ایم ، اگر استفاده نکنیم بر روی اکانت ما باقی می ماند ؟ یعنی الماس خریداری شده تاریخ انقضا دارد؟

خیر، الماس خریداری شده تاریخ انقضا ندارد. تا هر زمانی که شما از آن استفاده نکنید، بر روی اکانت شما قرار دارد

iranmojo online support