باندل ها در بازی کالاف چند بار قابل خرید هستند؟

باندل ها در بازی کالاف،برای هر اکانت تنها یک بار قابل خرید هستند،یعنی شما بر فرض مثال نمی توانید باندل مارا را دوبار برای یک اکانت خرید کنید.

اگر شما در ایران موجو دو محصول باندل یکسان خرید کنید.در صورتی که آن را قبلا خرید نکرده باشید،یک باندل برای شما خرید می شود و هزینه باندل دوم به کیف پولتان در ایران موجو واریز می شود.

iranmojo online support