سی پی زماندار چیست؟

نوعی ارز داخل بازی است که توسط افراد خارجی که معمولا در چین هستند زده می شوند و هیچ سایتی نقشی در اینکار نداشته و اینگونه افراد فقط به صورت واسطه هستند

iranmojo online support